ម៉ាស៊ីនគន្លឹះ

GLADAID ENTERPRISE CO.,LTD


អាសយដ្ឋាន: No.8, Aly. 11, Ln. 111, Jingping Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City , Taiwan
ទូរស័ព្ទ: +886-2-29440829
ទូរសារ: +886-2-29420079